My scripts

Check ook mijn Git pagina.
Onder andere ook voor m'n Supreme OverScript!

Windows tools (download)

Linux scripts

Zie ook de source code

Documentatie

Opstart tool

De opstart tool is gemaakt voor het gemakkelijk maken van het toevoegen van programma's die je graag opgestart wilt hebben. De tool is een grafische omgeving die in wezen alleen een registry key aanmaakt met de gegevens die ingevoerd worden. NB: Deze tool is alleen in staat dingen toe te voegen, niet te verwijderen, gebruik hiervoor "msconfig.exe"! Voor het uitzetten van de programma's die in de opstartvolgorde staan gebruik je dus zoals hierboven beschreven msconfig.exe. Dit is in Windows 10 wat lastiger omdat de msconfig tool niet meer de functionaliteit heeft om opstart items weer te geven. Het wordt aangeraden om Taakbeheer hiervoor te gebruiken. Deze kun je openen met: Ctrl + Shift + Escape.

Wachtwoord App

De wachtwoord app is ontworpen omdat ik 't vervelend vond om derde-partij wachtwoord databases te gebruiken waar je je dan weer voor moest aanmelden en dergelijke en dat je wachtwoorden voor redundancy op een centrale server ergens wordt opgeslagen. De Wachtwoord App maakt gebruik van één hoofdwachtwoord dat ook wordt gebruikt als encryptiesleutel. De source code is beschikbaar voor download.

Bash Aliases (Linux)

De Bash Aliases is een verzameling commando's waar je je eigen naam aan kan geven. Bijvoorbeeld bestaat de alias "update" eigenlijk uit 3 losse commando's die na elkaar worden uitgevoerd (zie onderaan de pagina voor de code).

Je kunt de bash aliases downloaden met het volgende commando:
wget https://pieterhouwen.info/scripts/.bash_aliases && mv .bash_aliases ~/.bash_aliases.

Beschikbare source codes

Windows scripts

Set wallpaper for all users through registry

@echo off
cls
net session >nul
if %errorlevel% == 0 goto mainexecution
echo Permissions inadequate, trying again as admin.
rem The following command tries to run itself (%0) as admin.
powershell "saps -filepath %0 -verb runas"
goto end

:mainexecution
echo Note: All users should be able to view the image or else the background will be empty!
set /p location=Specify where the image is located (example C:\image.jpg):
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v Wallpaper /t reg_sz /d %location%
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v WallpaperStyle /t reg_sz /d 2
pause

:end
      

Fast Universal Cleaning Kit

@echo off
title Fast Universal Cleaning Kit
:check_Permissions
echo Checking permissions. . . 
net session >nul 2>&1
if %errorLevel% == 0 goto perm_success 
echo Failure: Current permissions inadequate. Trying again as admin.
powershell "saps -filepath %0 -verb runas"
exit
:perm_success
echo Cleaning Prefetch folder
del C:\Windows\Prefetch\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
echo Cleaning is done.
echo.
echo.
echo Cleaning Windows Temp folder
del C:\Windows\Temp\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
echo Cleaning is done.
echo.
echo.
echo Cleaning User Temp folder
del %temp%\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
echo Cleaning SoftwareDistribution folder
del C:\Windows\SoftwareDistribution\WuRedir\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del C:\Windows\SoftwareDistribution\EventCache\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del C:\Windows\SoftwareDistribution\SelfUpdate\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del C:\Windows\SoftwareDistribution\Datastore\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del C:\Windows\SoftwareDistribution\AuthCabs\*.* /f /q /s >tempfile 2>&1
del tempfile >nul
echo Cleaning is done.
cls
echo Phase 1 complete. Press any key to continue to Phase 2.
pause >nul
cls
echo Beginning Phase 2 . . .
echo.
echo Starting Clean Manager with preset config.
echo This will take a while. . . 
:: Set what we want to clear
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Downloaded Program Files" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Internet Cache Files" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Recycle Bin" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Temporary Files" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Compress Old Files" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Content Indexer Cleaner" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Previous Installations" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1
:: Clean it up
CleanMgr.exe /sagerun:0011

:: Remove our state flag
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Downloaded Program Files" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Internet Cache Files" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Recycle Bin" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Temporary Files" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Compress Old Files" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Content Indexer Cleaner" /v StateFlags0011 /f >tempfile 2>&1
REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Previous Installations" /v StateFlags0011 /t REG_DWORD /d 0x02 /f >tempfile 2>&1


Clear Print Queue

@echo off
cls
Title Vastgelopen printopdrachen verwijderen
echo Dit programma zal de overgebleven printopdrachten verwijderen
echo zodat de printer in kwestie verwijderd kan worden.
echo.
echo WAARSCHUWING: ALLE OPGESLAGEN PRINTOPDRACHTEN WORDEN VERWIJDERD!
echo.
echo.
echo Druk op een toets om te beginnen.
pause >nul
net stop spooler
del C:\Windows\system32\spool\printers\*.* /f /s /q >tempfile
net start spooler
echo.
echo.
echo Done!
				

Add/remove IP address to/from network interface

@echo off
cls
title Adding/removing IP addresses to network interface
echo Please select your desired network interface.


:menu
Please specify if you want to add or remove an address.
echo.
echo 1: Add an IP address to an interface.
echo 2: Remove an IP address from an interface.
echo.
set /p choice=Select your choice: 
if %choice% == 1 goto add
if %choice% == 2 goto remove
echo Incorrect choice, please try again.
goto menu


:remove
netsh interface ipv4 show interfaces
echo.
echo Please type the full name of the interface you want to remove an IP from: 
set /p interface=Please type the name of the interface you want to remove an IP from: 
netsh interface ipv4 delete address "%interface%" %ip%
if %errorlevel% == 1 goto error
goto noerror


:add
echo.
netsh interface ipv4 show interfaces
echo.
echo Please type the full name of the interface you want to add an IP to:
set /p interface=Please type the name of the interface you want to add an IP to: 
set /p ip=Please enter the IP you want to add: 
set /p subnet=Enter subnetmask (default 255.255.255.0): 
netsh interface ipv4 add address "%interface%" %ip% %subnet%
if %errorlevel% == 1 goto error
goto noerror


:error
echo Invalid configuration, please try again.
pause
goto menu


:noerror
echo Complete!
pause
exit
				

WIM index lookup tool

@echo off
cls
title Install.wim index viewer
:main
set /p location=Full location of the WIM file (example: D:\Sources\install.wim):
dism /get-wiminfo /wimfile:"%location%"
if %errorlevel% == 1 goto main
pause

				

Motherboard type lookup tool

@echo off
cls
wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
pause

Windows Version changer

@echo off
title Windows Version Changer in samenwerking met Roland van Dam.

net session >amiadmin.txt 2>&1
if %errorlevel% == 0 goto menu
echo Dit programma wordt niet uitgevoerd als admin, fix die rechten yo.
pause
del amiadmin.txt
exit
:menu
cls
echo ^|--------------------------------------------------^|
echo ^|                         ^|	
echo ^| LET OP: U MOET DE WINDOWS INSTALLATIE CD HEBBEN! ^|
echo ^|                         ^|
echo ^|--------------------------------------------------^|
echo.
echo Uw geinstalleerde Windows versie is momenteel:
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName
echo welke Windows versie wilt Uw installeren?
echo kies 1 voor Windows Professional.
echo kies 2 voor Windows Home Premium.
echo kies 3 voor Windows Ultimate.
echo kies 4 voor Windows Enterprise.
set /p windowsinstalleren=Maak uw keuze: 
if %windowsinstalleren% == 1 goto WinPro
if %windowsinstalleren% == 2 goto WinPrem
if %windowsinstalleren% == 3 goto WinUlt
if %windowsinstalleren% == 4 goto WinEnt
goto verkeerdekeuze

:WinPro
echo U heeft gekozen voor Windows 7 Professional
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v ProductName /d "Windows 7 Professional" /f >dumpbestand
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v EditionID /d "Professional" /f >dumpbestand
goto end

:WinPrem
echo U heeft gekozen voor Windows 7 Home Premium
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v ProductName /d "Windows 7 HomePremium" /f >dumpbestand
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v EditionID /d "HomePremium" /f >dumpbestand
goto end

:WinUlt
echo U heeft gekozen voor Windows 7 Ultimate
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v ProductName /d "Windows 7 Ultimate" /f >dumpbestand
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v EditionID /d "Ultimate" /f >dumpbestand
goto end

:WinEnt
echo U heeft gekozen voor Windows 7 Enterprise
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v ProductName /d "Windows 7 Enterprise" /f >dumpbestand
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /t REG_SZ /v EditionID /d "Enterprise" /f >dumpbestand
goto end

:verkeerdekeuze
echo U heeft een verkeerde keuze gemaakt!
echo Druk op een toets om terug te gaan naar het hoofdmenu.
pause
goto menu

:end
echo Complete!
echo.
echo LET OP: DENK ERAAN DE JUISTE WINDOWS CD IN HET SCHIJFSTATION TE PLAATSEN!
echo Wanneer u de CD/DVD heeft geplaatst, open dan het setup programma en kies uiteindelijk voor "upgrade".
pause
del dumpbestand
REM Ode aan Roland!
exit

Linux scripts

Bash Aliases

alias update='apt-get update; apt-get upgrade; apt-get dist-upgrade'
alias without='grep -v '
alias netport='netstat -lanp'